Friday, April 30, 2010

بيانيه رسمي شماره 1 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89

بيانيه رسمي شماره 1 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89
آژانس خبري كوروش
(شنبه - يازده ارديبهشت- تهران ،ساعت 5 عصر ، مقابل وزارت كار )
كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران !
زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه!
روز جهاني كارگر ( يازده ارديبهشت) ،روز اول ماه مه در امسال ،روز تلفيق
خواسته ها و مطالبات‌ دموكراتيك و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادي و
سياسي همه ي ماست.
بدون گره خوردن مطالبات اقتصادي ما از طريق قدرت طبقاتي و متشكل ما، با
خواسته هاي آزاديخواهانه و دموكراتيك،‌ اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به
ابزاري براي به قدرت رسيدن گروه و جناحي ديگر از جناح هاي سرمايه داري
خواهد بود. برابري اقتصادي و برابري اجتماعي- سياسي بدون يكديگر از مفهوم
تهي خواهد شد. امسال در روز جهاني كارگر، ما بر عليه فقر، نا برابري ،
سطح پايين دستمزدها ،حقوق هاي معوقه،‌عدم امنيت شغلي ،حذف سوبسيد ها(طرح
هدفمند كردن يارانه ها )، سركوب هاي سياسي و اجتماعي و در يك كلام سركوب
كرامت انساني خود به اعتراض بر خواهيم خواست.
در روز جهاني كارگر سال 89 (شنبه ،يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و
مطالبات عمومي مردم و به وي‍ژه مطالبات كارگري ِ زير(كه خلاصه ي مطالبات
و از عمده ترين خواسته هاي كارگري ميباشند)، در شعارها و خواسته هاي ما و
در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها
در مراسم هاي اين روز ،بلكه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش
براي تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگي ناپذيربزنيم.
1- ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد وشرط تمامي زندانيان سياسي ( اعم از
زندانيان كارگري و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه
نگاران) و تمامي زندانيان عقيده و بيان و تمامي زندانيان حوادث
اخيرهستيم. اعتراض و آزادي بيان جزو حقوق ابتدايي و مسلم مردم است. تمامي
احكام قضايي صادره براي فعالي سياسي- اجتماعي و كارگري لغو و تعقيب قضايي
عليه آنان متوقف بايد گردد.
2- آزادي تشكل هاي مستقل طبقاتي، آزادي انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب
و آزادي مطبوعات و آزادي بيان و انديشه، حق مسلم انساني ماست. ما براي
كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.
3- تعيين حداقل دستمزد 303 هزارتومان اعلام شده توسط شوراي عالي كار ،
درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخي نهاد هاي رسمي حاكميت 900 هزارتومان
است، نشان از عطش بي پايان نظام سرمايه داري به استثمار هرچه بيشتر
كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل
دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگري و تشكل هاي مستقل آنان و براساس
حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني هستيم.
4- ما درمقابل طرح ضد انساني ،سود محورانه و وحشيانه ي حذف سوبسيد ها
( هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزي جز خوش خدمتي به منافع سرمايه داري
داخلي و جهاني نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و
عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام
ضد مردمي مي نماييم.
5- ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامي بازنشستگان براي داشتن يك زندگي
انساني وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگي مدرن و روش هاي آن
از جمله قراردادهاي سفيد امضا و قراردادهاي موقت هستيم.
6- ما خواهان برخورداري تمامي افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات
عمومي رايگان هستيم.
7- ما جنبش هاي اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش
دانشجويي را متحد خود مي دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش
كارگري و تجاوز به كرامت انساني ِاكثريت افراد اجتماع مي دانيم.
8- ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌خود
را در صف مبارزه جهاني طبقه كارگرمي بينيم و از مطالبات و خواسته هاي
تمامي كارگران جهان حمايت مي كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز
اول ماه مه،‌ تعطيلي رسمي اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجراي مراسم در اين
روز ملغي گردد.
زنده باد همبستگي جهاني طبقه ي كارگر-5/2/89
( 1may1389@gmail.com ) شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر – سال89
زمان و مكان برنامه :
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89 با لحاظ كردن امكانات زماني
و مكاني مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايي كه به دليل تاخير ما
در اعلام برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه اي از پيش تعيين
شده ،زمان ها و مكان هاي احتمالي ديگري را براي مراسم اين روز پيشنهاد
كرده بودند ، اعلام ميكند ما كارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه
هايي كه هر گروه يا گرايش فكري- سياسي اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و
شعارهاي مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ي فوق )،در روز شنبه يازده
ارديبهشت ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم
زد :
مراسم روز جهاني كارگر: تهران – ساعت 5 عصر – خيابان آزادي، مقابل وزارت
كار و سپس راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاي
خوش ،رودكي، نواب،اسكندري ،جمالزاده – ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در
مقابل ادارات كار يا مكان هاي منتخب خود كارگران و در ساعاتي كه اعلام
مينمايند.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

My Resimay - "Can U amtch it"


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

My Resimay - "Can U amtch it"
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

Mouth Watering Summer's Delight

Mouth Watering Summer's Delight

Loading images, Please wait...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Excellent Mails of all kind
Click Here to Join Funzug in Just 3 Clicks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

**~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~**

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

5 Heaviest People in the History

5 Heaviest People in the History

Loading images, Please wait...


 
 
 
 
 
 
 

Non $top Entertainment only at Funzug! Click to Join 4 Free!

 
 
 
 
 

Non $top Entertainment only at Funzug! Click to Join 4 Free!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Excellent Mails of all kind
Click Here to Join Funzug in Just 3 Clicks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

**~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~**

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

5 Heaviest People in the History

5 Heaviest People in the History

Loading images, Please wait...


 
 
 
 
 
 
 

Non $top Entertainment only at Funzug! Click to Join 4 Free!

 
 
 
 
 

Non $top Entertainment only at Funzug! Click to Join 4 Free!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Excellent Mails of all kind
Click Here to Join Funzug in Just 3 Clicks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

**~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~**

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

Life Quotes, funny quotes, Black color

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

Life Quotes, funny quotes

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

Thursday, April 29, 2010

Crazy Telephone Fans Funny Pics~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Excellent Mails of all kind
Click Here to Join Funzug in Just 3 Clicks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

**~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~**

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.

Crazy Telephone Fans Funny Pics


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Excellent Mails of all kind
Click Here to Join Funzug in Just 3 Clicks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

**~*~*~*~*~*~**~**~*~*~*~*~*~**

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Indian food / Recipes" group.
To post to this group, send email to indian-food-recipes@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to indian-food-recipes+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/indian-food-recipes?hl=en.